Press Esc to close
Phòng Khách:
Bếp + Ăn:
17.0m2
11.0m2
Phòng Ngủ 1:
Phòng Ngủ 2:
13.0m2
12.0m2
Vệ Sinh 1:
Vệ Sinh 2:
3.8m2
3.0m2
Sân Phơi: 4.2m2
Press Esc to close
Phòng Khách:
Bếp + Ăn:
16.2m2
15.2m2
Phòng Ngủ 1:
Phòng Ngủ 2:
11.3m2
13.0m2
Vệ Sinh 1:
Vệ Sinh 2:
3.2m2
3.0m2
Sân Phơi: 3.2m2
Press Esc to close
Phòng Khách:
Bếp + Ăn:
17.3m2
13.3m2
Phòng Ngủ 1:
Phòng Ngủ 2:
12.5m2
12.0m2
Vệ Sinh 1:
Vệ Sinh 2:
3.7m2
2.8m2
Sân Phơi:
5.0m2
Press Esc to close
Phòng Khách:
Bếp + Ăn:
18.0m2
14.0m2
Phòng Ngủ 1:
Phòng Ngủ 2:
13.5m2
12.5m2
Vệ Sinh 1:
Vệ Sinh 2:
4m2
3m2
Sân Phơi: 4m2
Press Esc to close
Phòng Khách:
Bếp + Ăn:
15.0m2
16.0m2
Phòng Ngủ 1:
Phòng Ngủ 2:
13.5m2
13.2m2
Vệ Sinh 1:
Vệ Sinh 2:
4.6m2
3.2m2
Sân Phơi: 3.5m2
Press Esc to close
Phòng Khách:
Bếp + Ăn:
15.8m2
20.81m2
Phòng Ngủ 1:
Phòng Ngủ 2:
11.72m2
12.21m2
Phòng Ngủ 3:
Vệ Sinh 1:
6.0m2
3.5m2
Vệ Sinh 2:
Sân Phơi:
3.4m2
3.0m2
Press Esc to close
Phòng Khách:
Bếp + Ăn:
16.2m2
18.5m2
Phòng Ngủ 1:
Phòng Ngủ 2:
12.62m2
12.3m2
Phòng Ngủ 3:
Vệ Sinh 1:
9.0m2
3.0m2
Vệ Sinh 2:
Sân Phơi:
3.5m2
5.4m2
Press Esc to close
Phòng Khách:
Bếp + Ăn:
24.12m2
11.50m2
Phòng Ngủ 1:
Phòng Ngủ 2:
15.5m2
18.6m2
Phòng Ngủ 3:
Vệ Sinh 1:
9.7m2
3.7m2
Vệ Sinh 2:
Sân Phơi:
3.4m2
5.6m2