A-72.92 A-72.92 A-72.92 A-72.92 A-64 A-64 A-64 A-64 A-64 A-64 A-65.1 A-65.1 A-65.1 A-65.1 B-69Goc B-69Goc B-69Goc B-69Goc B-69Trong B-69Trong